BGT Linked Data Model


Wouter Beek (wouter@triply.cc)

Links

Design requirements

 • Sluit aan bij bestaande standaarden en initiatieven
 • Volgt de best practices
 • Scheiding informatiemodel / kennismodel
 • Uitlegbaar/beheerbaar binnen de organisatie
 • Makkelijk in het gebruik (LD én niet-LD gebruikers; externe tools)

1. Informatiemodel / kennismodel

Traditioneel kennismodel

1-op-1 vertaling van BGT Gegevenscatalogus types naar OWL klassen.

Semantische uitdaging: Wat is een bgt:IMGeoObject? Hoe moeten anderen dit gaan hergebruiken buiten de context van de BGT?

Traditioneel kennismodel + informatiemodel

We hebben ook nog een informatiemodel nodig, bijv. cardinaliteit.

Informatie- & kennismodel

IMGeoObject behoort tot het informatiemodel (shape), maar niet tot het kennismodel (direct hergebruik van nen3610:GeoObject).

Wat is noodzakelijk binnen de BGT en wat is nuttig buiten de BGT?

Het informatiemodel stuurt linked data hergebruik

Merk op: we hebben nog geen eigen semantische definitie hoeven introduceren: 100% LD hergebruik.

Informatie- & kennismodel: BGT pand

We willen wel semantisch vastleggen wat een bgt:Pand is, en wat de relatie tot een BAG pand is.

Generiek patroon

Design requirement: Uitlegbaar binnen de organisatie.

2. Klasse hiërarchie

 1. Verschillende onderverdelingen zijn in omloop (zie logboek).
 2. bgt-type en plus-type kunnen als subklasses gedefinieerd worden.
 3. bgt-fysiekVoorkomen en plus-fysiekVoorkomen kunnen soms als subklasse gedefinieerd worden (bijv. ‘heide’), maar niet altijd (bijv. ‘half verhard’).

3. Historie & levensduur

Formele/materiële historie/levensduur

FormeelMaterieel
Levensduur nen3610:vorigeGeregistreerdeVersie nen3610:vorigeGeldigeVersie
Historie prov:generatedAtTime & prov:invalidatedAtTime nen3610:beginGeldigheid & nen3610:eindGeldigheid
Kan nen3610:vorigeGeregistreerdeVersie worden afgeleid van prov:generatedAtTime & prov:invalidatedAtTime?

Formele historie & levensduur

BeginEind
Levensduur nen3610:beginGeldigheid (objectBegintijd) nen3610:eindGeldigheid (objectEindtijd)
Historie prov:generatedAtTime (tijdstipRegistratie) prov:invalidatedAtTime (eindRegistratie)

4. Afwezige waardes

Gebruikt voor bgt:nauwkeurigheid

Maybe<T>: geen waarde


bgt:nauwkeurigheid
 [ a value:MaybeT;
  value:absenceReason bgt:waardeOnbekend;
  value:templateArg1 xsd:integer ].
       

Maybe<xsd:integer> zonder waarde.

BGT-specifieke redenen waarom de waarde niet aanwezig is.

Maybe<T>: met waarde


bgt:naukeurigheid
 [ a value:MaybeT;
  rdf:value 16;
  value:templateArg1 xsd:integer ].
       

Maybe<xsd:integer> met een waarde.

Afwezigheidsreden is hier niet van toepassing.

RDF(S)+OWL hebben geen templating…


value:MaybeInteger
 owl:equivalentClass
  [ a owl:Class;
   owl:intersectionOf
    ( value:MaybeT
     [ a owl:Restriction;
      owl:hasValue xsd:integer;
      owl:onProperty value:templateArg1 ] ) ].
       
Waardes die óf een xsd:integer óf een reden voor afwezigheid specificeren.

5. Overige vragen

 1. Ontbrekende definities (bijv. ‘bronhouder’)
 2. Waardes die alleen in de data voorkomen
 3. ‘niet bgt’
 4. Twee soorten zand (zie logboek).
 5. NEN3610 Sectie 6.4.2 (link) & Sectie 6.5.2 (link)
 6. ‘Dubbele’ definitie: SKOS laag bovenop RDF(S)+OWL laag
 7. Uitbreiding IRI strategie: klassen/eigenschappen + shapes + concepten (+ grafen)

BGT Linked Data Model


Wouter Beek (wouter@triply.cc)